Integritetspolicy

Vad kan jag läsa om i denna policy?

Dina personuppgifter är mycket viktigt för Hemglass och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som beskriver hur dessa ska bearbetas och skyddas. Nedan kan du läsa mer om den information vi samlar in, hur vi behandlar informationen, vad vi använder den till, vilka som har tillgång till informationen och vem du kan kontakta.

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, Hemglass i Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vilken information samlar vi in om dig?

När du besöker en eller fler av våra webbplatser samlar vi in information som kan hänföras till dig som person. Vi samlar främst in information när du själv lämnar uppgifter till oss, t.ex. genom att registrera dig i Hemglass kundklubb, besöka vår hemsida, handla i vår e-shop eller genom att delta i en tävling eller undersökning.
Personuppgifter som vi samlar in:

 • All information som du själv tillhandahåller oss vid kontakt, köp eller medlemskap såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Information om hur du använder vår webbplats (vi vet inte vem som har besökt hemsidan, men cookies möjliggör i vissa fall indirekt identifiering, ex. i syfte att tillhandahålla marknadsföring till besökare på hemsidan).
 • För Hemglass kundklubbsmedlemmar: Köphistorik, intjänade medlemsbonusar samt mottagande och öppning av e-post utskick.
Hur hanterar vi dina personuppgifter (ändamål, rättslig grund, och lagring)?

Kunder och medlemmar (Glasskompisar)

 • För att hantera din beställning och betalning, leveranser, garantianspråk, returer och återbetalningar på ett säkert och effektivt sätt. Rättslig grund. Fullgöra ett avtal. Lagringsperiod. Vi sparar och behandlar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter.
 • För att hantera ditt Glasskompis-konto. Rättslig grund. Fullgöra ett avtal. Lagringsperiod. Vi sparar och behandlar dina under medlemskapet.
 • För att utvärdera vår marknadsföring och administrera ditt medlemskap spårar vi hur du interagerar med våra marknadsföringsutskick. I enlighet med medlemsvillkoren avslutar vi exempelvis ditt medlemskap efter en viss period om du inte längre verkar intresserad av våra produkter. Rättslig grund. Fullgöra ett avtal. Lagringsperiod. Vi sparar och behandlar dessa uppgifter under medlemskapet.
 • För att marknadsföra våra produkter till dig som är medlem i Glasskompis. Rättslig grund. Samtycke. Du kan själv styra över hur vi kommunicerar med dig på Mina Sidor. Lagringsperiod. Så länge vi har ditt samtycke.
 • För att marknadsföra våra produkter till dig som handlat varor i vår e-shop. Rättslig grund. Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter. Lagringsperiod. Vi sparar och behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till dessa att du sluta prenumererar från våra utskick. Varje utskick innehåller en länk där du kan avböja ytterligare utskick.
 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Rättslig grund. Uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Till exempel våra skyldigheter enligt bokföringslagstiftningen. Lagringsperiod. Så länge lagen föreskriver det.
 • För att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rättslig grund. Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Lagringsperiod. Information som är relevant för rättsliga anspråk bevaras så länge ett sådant anspråk kan göras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Leverantörer och samarbetspartners (företagsrepresentanter)

 • För att kunna hålla kontakten med en representant för kunden, leverantören eller samarbetspartnern (t.ex. när leverans av varor eller tjänster ska ske). Rättslig grund. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte att upprätthålla kontakten och/eller fullgöra avtalet med vår kund, leverantör eller samarbetspartner, dvs. företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning). Lagringsperiod. Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem med hänsyn till relationen mellan företaget du representerar och Hemglass.
 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Rättslig grund. Uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Till exempel våra skyldigheter enligt bokföringslagstiftningen. Lagringsperiod. Så länge lagen föreskriver det.
 • För att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rättslig grund. Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Lagringsperiod. Information som är relevant för rättsliga anspråk bevaras så länge ett sådant anspråk kan göras i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • För att marknadsföra våra produkter. Rättslig grund. Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter. Lagringsperiod. Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett rimligt behov av att bevara dem med hänsyn till relationen mellan företaget du representerar och Hemglass eller till dess att du avböjer ytterligare marknadsföring.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Hemglass kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter för de ändamål som framgår ovan. De parter som vi lämnar ut uppgifter till är främst leverantörer av tredjeparts-tjänster och andra företag som behandlar personuppgifter för Hemglass räkning (t.ex. IT-tjänster, tryck, distribution m.m.).
Om det krävs för ändamålen ovan kan vi även komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag eller myndigheter (ex. om det krävs för att uppfylla lagliga skyldigheter).

Vilka överföringar gör vi utanför EU/EES?

Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter inom EU/EES. Hemglass överför dock vissa personuppgifter till länder utanför EU/EES genom leverantörer. När personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, vidtar Hemglass åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade enligt svensk dataskyddslagstiftning.

Vi använder IT-leverantörers tjänster varigenom överföring av dina personuppgifter till USA kan förekomma. De personuppgifter som Hemglass samlar in om dig genom din användning av Hemglass webbplats kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics när du har samtyckt till att sådana cookies placeras på din enhet. Vi har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom att avtalet med Google innehåller s.k. standardavtalsklausuler eller standardiserade dataskyddsbestämmelser. Du kan läsa mer om dessa här och deras ersättare här.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt att återkalla ditt samtycke.

Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Som medlem kan du när som helst logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter eller ändra inställningar för vilken kommunikation du önskar. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall kan du styra vilka kommunikationskanaler du vill återkalla samtycket för (genom att ändra inställningarna på Mina sidor eller kontakta kundservice).

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) och dataportabilitet.

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall Hemglass mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Du har även rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut sådana personuppgifter som du tillhandahållit till oss och som grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal med dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt en rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt till rättelse.

Hemglass arbetar med att på eget initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande, men du har också rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas om dessa behandlats felaktigt. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Tänk på att du som är medlem i Hemglass medlemsklubb kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor.

Rätt till radering.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 16 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling, under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar.
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på vårt berättigade intresse (en s.k. intresseavvägning).

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

Du får gärna ta kontakt med oss om du tycker vi gör något fel och berätta vad du tycker är fel. Om du inte är nöjd har du även rätt att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Information om hur lämnar klagomål hittar du här.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt mobiltelefonnummer.

Vad är cookies och vad gör vi med dem?

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och känns igen av webbplatsen vid återkommande besök. Den gör det möjligt att skicka individualiserad information till din webbläsare. En cookie kan innehålla text, tal eller t.ex. ett datum, men det finns inga personliga upplysningar i en cookie. Den är ingen programvara och kan inte innehålla virus. Här kan du läsa mer om hur vi använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida: Inställningar

Kontaktuppgifter

Postadress:
Hemglass i Sverige AB
Box 896
101 37 Stockholm

Leverans- och besöksadress:

Hemglass i Sverige AB
Sveavägen 155 7tr
113 46 Stockholm
Tel: 08-586 450 00
E-post: info@hemglass.se