Integritetspolicy och cookies på hemglass.se

Personuppifter

Det här är Hemglass webbplats, och när du klickar dig in på den samlar vi in information om dig, din dator och ditt beteende på webbplatsen. Nedan kan du läsa mer om den information vi samlar in, hur vi behandlar informationen, vad vi använder den till, vilka som har tillgång till informationen och vem du kan kontakta. 

Denna webbplats förpliktigar sig att alltid följa fastställda riktlinjer för behandling av cookies och personuppgifter. 

Vilken information samlar vi in om dig:

När du besöker en eller fler av våra webbplatser samlar vi in information som kan hänföras till dig som person. Vi samlar inte in information som kan hänföras till dig utan att du själv har uppgett denna, t.ex. genom att registrera dig i Hemglassklubben, handla i vår e-shop eller genom att delta i en tävling eller undersökning. 

Uppgifter som kan hänföras till en person lämnas aldrig ut till tredje part och vi samlar aldrig in information som kan hänföras till dig utan att du själv gett oss tillåtelse till detta. 

Cookies

På hemglass.se och våra övriga webbplatser använder vi cookies för att registrera vad våra kunder tittar på i butiken, för att styra köpflödet samt för att mäta trafiken på hemsidan. Informationen används för att förbättra vår hemsida. En cookie är en liten datasträng som sparas i din webbläsare och som kan läsas av antingen hemglass.se eller av våra partners. 

Om du inte vill att din dator ska spara cookies, får du hjälp med att radera cookies här:

Radering av cookies i Internet Explorer
Radering av cookies i Mozilla Firefox
Radering av cookies i Google Chrome
Radering av cookies i Opera
Radering av cookies i Safari 5.0
Radering av Flash cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och känns igen av webbplatsen vid återkommande besök. Den gör det möjligt att skicka individualiserad information till din webbläsare. En cookie kan innehålla text, tal eller t.ex. ett datum, men det finns inga personliga upplysningar i en cookie. Den är ingen programvara och kan inte innehålla virus.

Integritetsmeddelande

Datasekretess är mycket viktigt för Hemglass och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. 

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska företaget, Hemglass i Sverige AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Postadress: 
Hemglass i Sverige AB
Box 896 
101 37 Stockholm
Leverans- och besöksadress:
Hemglass i Sverige AB 
Hälsingegatan 28, 6tr
113 43 Stockholm
Tel: 08-586 450 00 
E-post: info@hemglass.se  

Skydd av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen ska din personliga information förvaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar dina personuppgifter i datorer med begränsad åtkomst, placerade i kontrollerade lokaler. Våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att se till att vår användarinformation hanteras korrekt och med ständig hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procents säkerhet vid dataöverföring via Internet. Det innebär att det kan finnas en risk för att obehöriga skaffar sig tillgång till information när data skickas och förvaras elektroniskt. Du uppger således dina personuppgifter på eget ansvar.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande). 

Tänk på att ifall Hemglass mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 
Tänk på att du som är medlem i Hemglass medlemsklubb kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
  • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 16 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).


Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen. 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling, under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att ändra inställningarna på Mina sidor eller kontakta kundservice). Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt mobiltelefonnummer.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål (max 36 månader efter avslutat medlemskap).

Immateriella rättigheter

® Reg. varumärke som används med tillstånd från innehavaren av varumärket. Med ensamrätt.

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som rör alla texter, bilder och annat material på den här webbplatsen tillhör Hemglass eller ingår med tillstånd från relevant ägare.

Det är tillåtet att läsa på den här webbplatsen, kopiera utdrag genom att skriva ut, ladda ned till en hårddisk eller distribuera materialet till andra personer. Detta får endast göras under förutsättning att du inte ändrar något meddelande om upphovsrätt och annan äganderätt och att ovanstående meddelande om varumärket finns med på det kopierade materialet. Ingen återgivning av någon del av den här webbplatsen får säljas eller distribueras i kommersiellt syfte och får heller inte ändras eller införlivas i andra verk, publikationer eller webbplatser.

De varumärken, logotyper och varumärken för tjänster (med den gemensamma beteckningen ”Varumärkena”) som visas på den här webbplatsen tillhör Hemglass eller används med tillstånd från ägaren. Ingenting som finns på den här webbplatsen får tolkas som att en licens eller en rättighet att använda något varumärke som visas på den här webbplatsen beviljas. Användning/missbruk av de varumärken som visas på den här webbplatsen eller av något annat innehåll på den här webbplatsen, med undantag av vad som anges i de här villkoren, är strängt förbjudet. Du informeras också om att alla immateriella rättigheter kommer att åberopas kraftfullt med alla lagliga medel.